0908.750.911
info@chac2.vn

Danh sách đội ngũ Y tế CHAC 2

DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THUỘC PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO QUY ĐỊNH

 

STT HỌ VÀ TÊN PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VỊ TRÍ ĐẢM NHIỆM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
1 CHÂU TRẦN CHẤN HUY Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng quát Bác sĩ phụ trách chuyên môn kỹ thuật

Phụ trách chuyên khoa Nội

Xem Từ T2-CN

(7h30-17h30)

2 LÊ MINH TRÍ Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng quát Bác sĩ chuyên khoa Nội Xem Từ T2-T7

Từ 7h30-17h00

CN từ 7h30-12h00

3 NGUYỄN THỊ MINH Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi Bác sĩ phụ trách chuyên khoa Nhi Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 20h00

4 PHẠM THỊ KIM NGA Khám chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng Bác sĩ phụ trách chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 16h30

5 NGUYỄN VĂN ÚT Khám chữa bệnh chuyên khoa Da liễu Bác sĩ phụ trách chuyên khoa Da liễu Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 16h30

6 TRẦN NGUYỄN NHẬT KHÁNH Khám chữa bệnh chuyên khoa Ngoại Bác sĩ phụ trách chuyên khoa Ngoại Xem Từ T2-T7

Từ 7h30-16h30

7 NGUYỄN THỊ KIM DUNG Khám chữa bệnh chuyên khoa Mắt Bác sĩ phụ trách chuyên khoa Mắt Xem Từ T2-T7

Từ 7h30-16h55

8 NGUYỄN THỊ BẠCH LAN Khám chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt Bác sĩ phụ trách chuyên khoa Răng Hàm Mặt Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 20h00

9 MINH CHI Khám chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa Bác sĩ phụ trách chuyên khoa Sản Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 16h30

10 TRƯƠNG CÔNG HOA Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ phụ trách chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 20h00

11 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG Chuyên khoa YHCT Bác sĩ phụ trách chuyên khoa Y học cổ truyền Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 20h00

12 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Chuyên khoa Xét nghiệm Phụ trách chuyên khoa Xét nghiệm Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 20h00

13 HỒ THỊ PHƯƠNG NHI Điều dưỡng Điều dưỡng trưởng Xem T2-T7 từ 7h30-20h00

CN từ 7h30-12h00

14 TẠ THỊ THU HIỀN Điều dưỡng Điều dưỡng viên Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 20h00

15 CAO THỊ THANH HƯƠNG Điều dưỡng Điều dưỡng viên Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 20h00

16 LƯƠNG THỊ MỸ ĐÍNH Điều dưỡng Điều dưỡng viên Xem T2-T7 từ 7h30-20h00

CN từ 7h30-12h00

17 NGUYỄN THỊ TÚ NGA Điều dưỡng Điều dưỡng viên Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 20h00

18 NGUYỄN THỊ THU HẬU  Chuyên khoa Xét nghiệm KTV Xét nghiệm Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 20h00

19 LÊ BẢO PHƯƠNG NHI  Chuyên khoa Xét nghiệm KTV Xét nghiệm Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 20h00

20 NGÔ HOÀNG MỸ PHƯƠNG  Chuyên khoa Xét nghiệm KTV Xét nghiệm Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 20h00

21 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi  Xem Sáng CN từ 7h30-11h30
22 NGUYỄN MINH TUẤN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi Xem T3 từ 17h00-20h00

T7 từ 7h30-20h00

23 ĐINH NHÃ UYÊN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi Xem T2-T6 từ 7h30-11h30
24 NGUYỄN THỊ QUY NGỌC Điều dưỡng Điều dưỡng viên Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 20h00

25 HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNG Điều dưỡng Điều dưỡng viên Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 20h00

26 NGUYỄN THỊ MINH HÀ  Chuyên khoa YHCT Y sĩ YHCT Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 20h00

27 VŨ THỊ LƯƠNG Chuyên khoa VLTL KTV Vật Lý Trị Liệu Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 20h00

29 DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN Điều dưỡng Điều dưỡng viên Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 20h00

30 BÙI NHẬT LƯU Điều dưỡng Điều dưỡng viên Xem Từ T2-CN

Từ 07h30 – 20h00